موبایل Funker برای ماتادورها

موبایل Funker برای ماتادورها

موبایل هوشمند Funker توسط ماتادورها معرفی شد این موبایل اولین موبایل با پلتفورم ویندوز ۱۰ موبایل در اسپانیا است این گوشی که توسط

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.