یک محقق امنیتی با هدف سرگرمی ویروسی خلق کرد، و سپس اوضاع از کنترل خارج شد!

یک محقق امنیتی با هدف سرگرمی ویروسی خلق کرد، و سپس اوضاع از کنترل خارج شد! وقتی Utku Sen برنامه نویس کامپیوتر و دانشجوی دانشگاه Bilgi استامبول یک ویروس متن باز کامپیوتر به نام eda2 ساخت، هیچ سو