جنرال موتورز ماشین الکتریکی بدون نیاز به راننده خواهد ساخت

جنرال موتورز ماشین الکتریکی بدون نیاز به راننده خواهد ساخت شرکت آمریکایی جنرال موتورز صاحب امتیاز شرکت های قدیمی و بزرگ صنعت خودرو به طراحی و تولید ماشین های الکتریکی بدون نیاز به