88 درصد شهرها و روستاهای کشور زیر پوشش گازرسانی هستند

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.