50 میلیارد ریال برای تکمیل موزه جدید یاسوج نیاز است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.