فعالیتهای ترانزیتی به فرودگاه ها رونق اقتصادی می بخشد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.