سه محور استان قزوین با ترافیک سنگین روبرو است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.