زرین شهر بیشترین بارندگی را در استان اصفهان داشت

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.