توسعه همکاری های ایران و ترکیه در زمینه صنایع کوچک و متوسط

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.