تشخیص پارکینسون از روی سرعت تایپ کردن

ایتنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.